Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Everest Notariaat N.V. (hierna te noemen: “Everest Notariaat”) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 • Everest Notariaat is een naamloze vennootschap, met statutaire zetel in Utrecht.
 • Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Everest Notariaat. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 • Het staat Everest Notariaat vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en personeelsleden te laten uitvoeren, en met inschakeling van derden. Everest Notariaat zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Everest Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 • De aansprakelijkheid van Everest Notariaat, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (al dan niet als werknemer), wordt slechts aanvaard voorzover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Everest Notariaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
 • Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Everest Notariaat op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 • Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 • Everest Notariaat behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur) tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 • Declaraties van Everest Notariaat dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Everest Notariaat kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien kan Everest Notariaat:

– van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen;
– desgewenst overgaan tot tussentijdse declaratie van haar werkzaamheden;
– van de opdrachtgever verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte een tussentijdse declaratie wordt voldaan of ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.

 • Everest Notariaat behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.
 • Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Everest Notariaat kan inroepen, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 • Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Everest Notariaat, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, en alle overige personen die op enige wijze voor Everest Notariaat werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 • De rechtsverhouding tussen Everest Notariaat en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, welke is te raadplegen op www.knb.nl/denotaris/klacht-over-notaris en www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/notariaat.
 • Het merendeel van de dienstverlening van Everest Notariaat valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee is Everest Notariaat verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren en om situaties of (voorgenomen) transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag Everest Notariaat haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 • Het rentepercentage op de door Everest Notariaat aangehouden Derdengeldrekening kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positief percentage ontvangt de cliënt rente gelijk aan de door Everest Notariaat gehouden rente op de Derdengeldrekening. Bij een negatieve rente betaalt de cliënt rente gelijk aan de door Everest Notariaat te betalen rente op de Derdengeldrekening. Voor het gebruik van de Derdengeldrekening kan Everest Notariaat aan de cliënt kosten in rekening brengen. Voor het gebruik van de Derdengeldenrekening wordt een bedrag van € 25,00 (inclusief btw) per kalendermaand of gedeelte daarvan in rekening gebracht. De tijd die wordt besteed aan de communicatie over het beheren danwel uitkeren van de derdengelden wordt in rekening gebracht naar het geldende uurtarief van de behandelaar.
 • Everest Notariaat hanteert een privacy verklaring in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die is na te lezen op www.everestnotariaat.com.