Het kabinet wil sociale ondernemingen beter op de kaart krijgen en faciliteren, zo blijkt uit de brief die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgelopen maand naar de Tweede Kamer stuurde.

(H)erkenning sociale ondernemingen
Sociale ondernemingen worden nog altijd niet optimaal (h)erkend. Zo wordt er veelal te weinig rendement behaald om in een gewone BV te opereren, maar zijn er te veel commerciële activiteiten om als stichting door te gaan. Dit kan bijvoorbeeld lastig zijn bij het aantrekken van kapitaal of het aangaan van leningen. Daarom verdienen sociale ondernemingen meer juridische ruimte en passende regels. Om dit te bereiken wordt de voorbereiding voor een nieuwe ondernemingsvorm aangekondigd: de maatschappelijke BV.

Criteria
De nieuwe juridische vorm is relevant voor ondernemers en organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke en sociale doelen. Daarbij kan gedacht worden aan vraagstukken met betrekking tot zorg, onderwijs, veiligheid en klimaat. Niet iedere onderneming die zich met dergelijke vraagstukken bezighoudt, is per definitie een sociale onderneming.

 

Volgens staatssecretaris Keijzer is er sprake van een sociale onderneming indien de onderneming:

  • een product of dienst levert;
  • primair een maatschappelijk doel boven de winstdoelstelling plaatst en dit ook statutair vastlegt;
  • een deel van de omzet herinvesteert in het bereiken van het maatschappelijk doel en/of beperkt is in de verdeling van winst en vermogen;
  • haar relevante stakeholders identificeert en daarmee minimaal jaarlijks in gesprek gaat;
  • transparant is op haar website over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde; en
  • onafhankelijk van de overheid een eigen strategie kan nastreven.

Het kabinet kiest ervoor om een nieuwe wettelijke regeling te ontwerpen waarin de maatschappelijke BV haar intrede doet. Deze regeling zal geen wijziging van het Burgerlijk Wetboek inhouden, maar wordt een afzonderlijke wet die ondernemers de mogelijkheid biedt om hun organisatie als maatschappelijke BV te bestempelen, mits aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

In de regeling zal onder andere worden bepaald hoe de statuten ingericht dienen te worden, hoe de registratie bij de Kamer van Koophandel zal verlopen en hoe de aanduiding ‘’maatschappelijke BV’’ gevoerd wordt.

Kennisdeling en netwerkvorming
Naast het ontwerpen van de wettelijke regeling wordt ook de dienstverlening door de overheid aan maatschappelijke ondernemers verbeterd. Het kabinet is voornemens om een werkgroep in te stellen die kennisdeling en netwerkvorming tussen overheden en de maatschappelijke BV’s stimuleert.

Verder wil het kabinet dat de overheid maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Overheden kunnen namelijk goed gebruik maken van de sociale en duurzame oplossingen die sociale ondernemingen bieden. Er dient onderzoek gedaan te worden naar hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten.

Het streven is om aan het einde van het jaar een voorontwerp van de nieuwe wettelijke regeling via het internet in consultatie te brengen.