Aanpak van belastingontduiking heeft prioriteit. Het is belangrijk de overheidsfinanciën op peil te houden en noodzakelijk om voldoende draagvlak voor belastingheffing te houden bij compliante belastingplichtigen. Dit antwoordt (pdf) staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.

Wiebes ervaart de grote betrokkenheid van de fracties in de Tweede Kamer bij dit onderwerp als belangrijke steun. Hetzelfde geldt voor de mini-enquête over dit onderwerp. De aanpak is in de eerste plaats gericht op het verkrijgen van meer informatie door de Belastingdienst.

Afschaffen van de inkeerregeling
Het voorstel tot afschaffen van de inkeerregeling wordt nog dit jaar ter consultatie aangeboden. Over het moment van afschaffing van de inkeerregeling wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Dit zal in ieder geval gebeuren nadat het besluit over de datum van afschaffing is genomen.

Aandelen aan toonder
Op internet is een consultatie gehouden over het wetsontwerp Wet identificatie houders aandelen aan toonder. Dit wetsontwerp maakt de identificatie van alle houders van aandelen aan toonder mogelijk. Op het wetsontwerp is op 10 mei jl. door de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de NOvA gereageerd. De consultatie is inmiddels gesloten en de reacties worden geïnventariseerd.

Aanpassen wettelijk fiscaal verschoningsrecht
Wiebes wil in de tweede helft van dit jaar een conceptwetsvoorstel ter consultatie publiceren over de aanpassing van het fiscale verschoningsrecht. Hij overweegt aan te sluiten bij de formulering die is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Hij geeft aan dat er nog niets in beton is gegoten en dat over de inhoud en vorm van de aanpassing de meningen van de KNB en de NOvA zullen worden ingewonnen. De staatssecretaris is van mening dat informatie die geen verband houdt met de eigenlijke werkzaamheden van de notaris of advocaat door de Belastingdienst bij de notaris of advocaat moet kunnen worden opgevraagd omdat deze informatie niet onder het fiscale verschoningsrecht valt.