Het is onderhand meer dan duidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft op het bedrijfsleven. Naar verwachting zal de coronacrisis ook tot gevolg hebben dat ondernemers gebruik gaan maken van de turboliquidatie om hun bedrijf te ontbinden.

Als gevolg van de coronacrisis wil de Minister voor Rechtsbescherming een tijdelijke wijziging aanbrengen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. Met deze ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ wordt beoogd de transparantie rondom de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan efficiënter te bestrijden.

Turboliquidatie
Zoals de naam doet vermoeden is de turboliquidatie een snelle manier om een vennootschap te ontbinden. Om gebruik te maken van deze vorm van ontbinding is het vereist dat de vennootschap geen baten meer heeft op het moment van ontbinden. Er is dus geen vereffening van haar vermogen. Bij een turboliquidatie maakt de aandeelhoudersvergadering een besluit tot opheffing van de vennootschap. Het bestuur geeft vervolgens bij de Kamer van Koophandel aan dat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan en verzoekt tot doorhaling in het handelsregister.

Benadeling schuldeisers
Door de toenemende populariteit van de turboliquidatie, in verband met de coronacrisis, worden schuldeisers steeds vaker benadeeld. Er bestaat bij een turboliquidatie geen wettelijke verplichting tot publicatie van de ontbinding. Het gevolg hiervan is dat schuldeisers vaak niet bekend zijn met de ontbinding van de vennootschap. Na deze ontbinding kan een schuldeiser slechts een verzoek doen tot heropening van de vereffening. De schuldeiser zal moeten aantonen dat hij voldoende belang heeft bij de heropening en zal daarnaast moeten aantonen dat er een niet-vereffende bate is, dan wel dat er een liquidatiesaldo aan een rechthebbende is uitgekeerd dat kan worden teruggevorderd.

Tijdelijke wetswijziging
De Minister voor Rechtsbescherming stelt voor om strengere eisen te stellen aan turboliquidatie van rechtspersonen, zodat de schuldeisers meer zekerheid krijgen.

Het voorstel kent de volgende maatregelen:

  • het bestuur moet een slotbalans opstellen. Deze zal moeten worden voorzien van een bestuursverklaring die aangeeft waarom de baten ontbreken. De slotbalans met bestuursverklaring moet (binnen 14 dagen na ontbinding) gedeponeerd worden bij het handelsregister;
  • de jaarrekeningen van alle voorafgaande boekjaren moeten openbaar worden gemaakt voordat de rechtspersoon kan worden doorgehaald in het handelsregister. Deze jaarrekeningen moeten inzicht geven in het financiële verloop van de rechtspersoon;
  • het bestuur moet zorgen voor de (schriftelijke) algemene bekendmaking van de turboliquidatie bij de schuldeisers. Bij deze bekendmaking moet vermeld worden dat de slotbalans en de jaarrekeningen ter inzage liggen bij het handelsregister.

Deze tijdelijke wetswijziging is urgent door een verwachte toename van het gebruik van de turboliquidatie op korte termijn, als gevolg van de economische gevolgen van de coronacrisis. Zoals eerder aangegeven zijn de voorgestelde maatregelen vooralsnog van tijdelijke aard en gelden zij in principe voor twee jaar. Het wetsvoorstel bevat desalniettemin de mogelijkheid om de toepasselijkheid van de maatregelen bij koninklijk besluit te verlengen.