Nederlanders staan onder meer bekend om hun ruimhartige bijdragen aan instellingen die goede doelen nastreven. Als zo’n bijdrage, een schenking, op een goede manier wordt ingekleed, is daar ook nog belastingvoordeel mee te behalen. Sommige giften zijn namelijk geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, waardoor u minder inkomstenbelasting betaalt.

U leest in deze blog welke giften onder welke voorwaarden kunnen worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting en wat u daarvoor moet regelen.

Giften aan instellingen
Iedere belastingplichtige betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar inkomen. De wet op de inkomstenbelasting kent ‘persoonsgebonden aftrekposten’, die mogen worden afgetrokken van het inkomen, zodat er per saldo een lager inkomen resteert waarover de belastingplichtige belasting moet betalen. Een voorbeeld van een persoonsgebonden aftrekpost is de alimentatie die iemand betaalt. Daarnaast kan ook een gift onder omstandigheden een persoonsgebonden aftrekpost zijn. De in een bepaald jaar gedane gift vermindert in dat geval het inkomen in dat jaar, zodat er minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Deze regeling geldt alleen voor specifieke giften, namelijk giften die worden gedaan aan een algemeen nut beogende instellingen, een vereniging of een steunstichting.

Aan welke voorwaarden moet een gift voldoen, om deze te kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting?

Het moet daarvoor gaan om een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een vereniging of een steunstichting SBBI.

  • Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zo’n instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Voorbeelden van zo’n type instelling zijn het Rode Kruis of Natuurmonumenten.
  • De afkorting SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI is een instelling die in de eerste plaats is gericht op een particulier belang, maar tegelijkertijd ook het sociaal belang dient, omdat de activiteiten als maatschappelijk wenselijk worden ervaren.
    Een voorbeeld daarvan is de scouting of een amateurvereniging.
  • Een steunstichting SBBI is vervolgens een stichting die financiële steun geeft aan een SBBI. Om te kunnen kwalificeren als een SBBI gelden daarnaast nog een aantal aanvullende eisen. Die worden hier nu niet besproken.

Als een stichting of vereniging geen ANBI is, dan kan het vaak wel nog een SBBI zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er wel een maatschappelijk doel wordt gediend, maar niet voor 90% of meer.

Let op het verschil tussen periodieke giften en andere giften
Voor de vraag of een gift aan een instelling of vereniging zoals hierboven genoemd, volledig of slechts gedeeltelijk kan worden afgetrokken als persoonsgebonden aftrekpost, is het van belang om wat voor soort gift het gaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘periodieke giften’ en ‘andere giften’. Lees verderop meer over de vraag wanneer (voor de inkomstenbelasting) kan worden gesproken van een ‘periodieke gift’. Periodieke giften kunnen volledig worden afgetrokken van het belastbare inkomen, terwijl voor de andere giften beperkingen gelden. Lees daarover hierna meer.

Andere giften
Andere giften dan periodieke giften zijn niet altijd aftrekbaar als persoonsgebonden aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Deze giften zijn pas aftrekbaar als de gift schriftelijk – met bankafschriften of kwitanties – kan worden aangetoond. Een gift aan een collectant op straat (zonder factuur) is dus niet aftrekbaar. De omvang van de aftrek van andere giften is bovendien beperkt. Andere giften komen pas voor aftrek in aanmerking als het totaalbedrag van de giften in absolute zin hoger is dan het drempelbedrag van het jaar 2020 van € 60, en daarnaast bovendien hoger is dan 1% van het verzamelinkomen van degene die de gift doet. Ook is er een maximum aan de aftrekbaarheid: de aftrekbaarheid is beperkt tot maximaal 10% van het verzamelinkomen.

Als de gever van de gift ook een partner heeft in de zin van de inkomstenbelasting (daarvoor gelden bepaalde voorwaarden), dan moeten de verzamelinkomens van beide partners bij elkaar worden opgeteld.

Voorbeeld 1
Je hebt € 500 (aantoonbaar door bijvoorbeeld bankafschriften) geschonken aan een goed doel-instelling. Het verzamelinkomen is € 30.000. Je betaalt in de top 37,35 belasting.
De drempel voor aftrek in de inkomstenbelasting is dan € 300 (namelijk 1% van € 30.000) en er is een belastingvoordeel van (€ 500 – € 300 = € 200 x 37,35 % =) € 74,70.

Periodieke giften
Voor eenmalige giften gelden andere regels als het gaat om de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting, dan wanneer sprake is van een periodieke gift.

Wanneer is sprake van een ‘periodieke gift’, zodat het volledige bedrag van de gift(en) kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting?
Een gift is een periodieke gift als je met de instelling (het goede doel) hebt afgesproken dat je de instelling minstens 5 jaar jaarlijks hetzelfde bedrag zult geven en dat die afspraak uiterlijk eindigt als je overlijdt. Bij een periodieke gift zijn er geen drempels en geen minimum- of maximumbedragen. De afspraak tussen de gever en de instelling moet wel schriftelijk, in een akte, zijn vastgelegd. Dit kan bij de notaris worden vastgelegd in een notariële akte, of bijvoorbeeld in een standaardakte van de Belastingdienst. Is de periodieke gift niet in een akte vastgelegd, dan is zij niet onbeperkt aftrekbaar.

Voorbeeld 2
Als de gift van € 500, uit het vorige voorbeeld, een periodieke gift zou zijn geweest, was er een belastingvoordeel van € 186,75 (37,35% van € 500) in plaats van € 74,70.

Samenvatting en tip
Bij giften aan goede doelen kan een recht bestaan op aftrek in de inkomstenbelasting. De regeling daarvoor is lastig, omdat er verschillende regels gelden in verschillende gevallen. Zo zijn periodieke giften bijvoorbeeld voor het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting wanneer zij in een akte zijn vastgelegd, terwijl voor andere giften beperkingen gelden.

Wilt u grote bedragen aan een goed doel geven, dan is het verstandig om advies te vragen bij een notaris of andere deskundige adviseur. U kunt met een goed advies mogelijk belasting besparen!

Dit artikel is ontleend aan Met Recht Geregeld (www.metrechtgeregeld.nl), product van FBN Juristen.