Mediation wordt bij zakelijke geschillen steeds vaker ingezet. Kwaliteit van bemiddelaars en mediationtrajecten wordt daarmee steeds belangrijker. Reden voor minister Sander Dekker om met een nieuwe wet de kwaliteit van mediation te waarborgen en verder aan te scherpen.

Mediation
Wanneer partijen een geschil hebben, zullen zij niet staan te springen om dit voor de rechter uit te vechten. Dit kost hen immers geld, tijd en slapeloze nachten. Gelukkig bestaat er ook buitengerechtelijke geschiloplossingen. Een bekende variant van zo’n buitengerechtelijke geschiloplossing is mediation.

Bij mediation werken partijen, onder begeleiding van een mediator, aan een voor hen acceptabele oplossing. Volgens onderzoek komt het de duurzaamheid van een oplossing ten goede wanneer partijen in onderling overleg tot overeenstemming zijn gekomen.

Om de kwaliteit van mediation te waarborgen, is een goede regulering nodig. Daarom heeft minister Sander Dekker op 20 januari jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat hij later dit jaar met een wetsvoorstel komt waarin mediation beter gereguleerd wordt. In deze brief stipt hij een aantal punten aan die hij terug wil laten komen in het wetsvoorstel.

Wettelijk register 
Ten eerste zal het wetsvoorstel een wettelijk register voor mediators introduceren. Mediators die aan voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen, kunnen een verzoek tot inschrijving indienen. Het register geeft inzicht en zekerheid over het professionele verloop van de mediation, de slagingskans van een mediationtraject en de kans op definitieve beëindiging van het geschil.

Deelgeschillenregeling 
Daarnaast is het doel van het aankomende wetsvoorstel om gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures beter op elkaar te laten aansluiten. Dat betekent dat het makkelijker wordt om te schakelen van een gerechtelijke procedure naar een buitengerechtelijke procedure en andersom. Minister Sander Dekker geeft in zijn brief aan dat hij de komende tijd de mogelijkheden voor een deelgeschillenregeling zal onderzoeken.

Vertrouwelijkheid
Als laatste punt wordt het verschoningsrecht genoemd. Het voorgenomen wetsvoorstel zal waarschijnlijk een verschoningsrecht voor beëdigd mediators gaan bevatten. De gedachte achter deze bepaling is het benadrukken van de vertrouwelijkheid binnen de mediation. Partijen kunnen erop vertrouwen dat de informatie die zij met hun mediator gedeeld hebben niet verspreid zal worden vanwege een wettelijke getuigplicht.

De bovengenoemde hoofdlijnen zullen nader uitgewerkt moeten worden in een concept wetsvoorstel. Minister Sander Dekker geeft aan dat de komende maanden in het teken zullen staan van de uitwerking van deze hoofdlijnen, waarna het wetgevingstraject van start kan gaan.