Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen moet meer duidelijkheid verschaffen in taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen van een vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij.

Op 28 januari 2020 is dit wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel in werking zal treden, is nog niet bekend.

Het wetsvoorstel heeft verschillende koersen gevaren. In eerste instantie werd een vergaande uniformering van de regels voor bestuur en toezicht bij alle rechtspersonen geïntroduceerd. Dit zou bereikt kunnen worden door de regels voor bestuur en toezicht in het algemene deel van Boek 2 te plaatsen. Gaandeweg is toch besloten om de regels per rechtsvorm in de verschillende titels van Boek 2 te plaatsen, zodat elke rechtspersoon haar flexibiliteit behoudt.

Amendementen
Opvallend is dat naast het wetsvoorstel tevens twee amendementen zijn aangenomen:

I) Meervoudig stemrecht
Het eerste amendement ziet op meervoudig stemrecht. Deze regeling houdt in dat één bestuurder of een commissaris niet meer stemmen mag hebben dan de andere bestuurders of commissarissen bij elkaar. In het wetsvoorstel was opgenomen dat deze bepaling zou komen te vervallen voor de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Door het aannemen van het amendement zal de regeling omtrent meervoudig stemrecht toch van toepassing zijn op de bovengenoemde rechtsvormen. Indien de statuten reeds een dominerende stem aan een bestuurder of commissaris toekennen, is deze bepalingen na de inwerkingtreding van de wet tot uiterlijk vijf jaar geldig. De notaris dient bij een eventuele statutenwijziging alert te zijn op deze regeling.

II) Belet- en ontstentenisregeling
Verder is een amendement over de belet- en ontstentenisregeling aangenomen. Op grond van dit amendement dienen de statuten van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen voorschriften te bevatten over de wijze waarop in het bestuur of het toezicht wordt voorzien indien er sprake is van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur of de raad van commissarissen.