Bij raadpleging van het UBO-register kan binnenkort onderscheid worden gemaakt tussen bestuurders van ANBI’s en bestuurders van andere entiteiten.

UBO register
Op 27 september 2020 was het zover; het UBO-register trad in werking. Juridische entiteiten die op of na 27 september 2020 zijn opgericht, moeten tegelijkertijd met hun inschrijving in het handelsregister zich ook registreren in het UBO-register.

Juridische entiteiten die vóór 27 september 2020 opgericht zijn, hebben tot uiterlijk 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s te registreren.

Voor een uitgebreide uitleg over de invulling van de UBO-definitie verwijzen wij graag naar onze blog van 24 juli 2020 en 10 november 2020.

Algemeen nut beogende instelling (“ANBI’s”)
Het is ook voor stichtingen (en dus ook voor veel ANBI’s) verplicht om hun uiteindelijke belanghebbende op te nemen in het UBO-register.

De uiteindelijk belanghebbende van een stichting is een natuurlijk persoon die (in)direct eigenaar is of zeggenschap heeft over de stichting. In het UBO-register worden onder andere de volgende gegevens geregistreerd: BSN-nummer, naam, aard en omvang van het gehouden belang. Het UBO-register is door een ieder te raadplegen.

Kamerstukken
Volgens kamerlid Chris Stoffer (SGP) leveren ANBI’s een grote bijdrage aan het algemeen nut en om deze reden is het wenselijk dat ANBI’s geen substantiële hinder ondervinden van het UBO-register. Hij heeft de regering, voorafgaand aan de invoering van het UBO-register, verzocht de gevolgen op het gebied van privacy en hinder van de invoering van het UBO-register voor ANBI’s te monitoren, en de Tweede Kamer hierover een jaar na vulling van het UBO-register te informeren.

Inmiddels is dit jaar verstreken en wil de Tweede Kamer dat er binnenkort onderscheid gemaakt kan worden tussen bestuurders van een ANBI en bestuurders van een vennootschap die minder dan 25 procent van de aandelen bezitten.

Het opnemen van ANBI-bestuurders in het UBO-register op eenzelfde wijze als bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten zal leiden tot misverstanden, onjuiste informatie en juridische onzuiverheid, terwijl het UBO-register juist verhoogde transparantie over rechtspersonen beoogt.

Volgens minister Hoekstra van financiën is dit nog niet zo eenvoudig. Het vermelden van de ANBI-status in het handelsregister is geen wettelijke functie. Het vermelden van de ANBI-status vereist tevens een permanente koppeling met de Belastingdienst, daar wordt immers besloten over het toekennen en intrekken van de status.

Oplossing
Het ministerie is samen met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) tot de volgende oplossing gekomen: een met SBF afgestemde toelichting wordt verstrekt bij het uittreksel UBO-register.

Deze toelichting vermeld dat bestuurders alleen vanwege hun functie staan ingeschreven in het register en niet vanwege een eigendomsbelang of zeggenschap in de entiteit. Een onjuiste indruk dat een UBO van een ANBI zeer vermogend zou zijn wordt op deze manier weggenomen.

De raadplegers van het UBO-register worden tevens verwezen naar het openbare ANBI-register, waarin zij kunnen zien of de betreffende entiteit een ANBI is.

Deze genoemde oplossing wordt momenteel geïmplementeerd door de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer informatie of advies over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.