Er is nieuws vanuit het UBO-register front! Nadat de inwerkingtreding van het UBO-register meerdere malen is uitgesteld, lijkt er nu een tijdstip bekend te zijn waarop het register zijn intrede doet.

Op 23 juni 2020 is het Wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. Vervolgens is de Implementatiewet op 7 juli gepubliceerd in het Staatsblad. Uit het bijbehorende Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding blijkt dat er twee belangrijke data zijn met betrekking tot het UBO-register.

Deze blog ziet alleen op de data van inwerkingtreding, voor een uitwerking van de inhoud van de UBO-wetgeving verwijs ik graag naar onze eerdere blogs over dit onderwerp.

8 juli 2020
Een aantal wijzigingen is doorgevoerd op 8 juli 2020. Vanaf deze datum zal in artikel 2:290 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden bepaald dat stichtingen een intern register dienen bij te houden met gegevens over begunstigden met een uitkering van 25% of minder. Deze begunstigden kwalificeren niet als UBO, aangezien er pas sprake is van een UBO bij een uitkering van méér dan 25%. Het interne register zoals bedoeld in artikel 2:290 BW is dus een afzonderlijk register en bestaat naast het UBO-register.

Daarnaast zijn de UBO-definitie, de verplichting voor juridische entiteiten om gegevens over hun UBO’s in te winnen en actueel te houden en de meewerkverplichting in werking getreden op 8 juli.

Het doel van het UBO-register is het tegengaan van economische criminaliteit. Daartoe moeten juridische entiteiten hun uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners) in het register inschrijven. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over wie uiteindelijk de touwtjes in handen heeft in de onderneming. Criminele praktijken, zoals witwassen of het financieren van terrorisme, kunnen dan beter opgespoord worden. Voor een uitgebreide uitleg over de invulling van de UBO-definitie verwijs ik graag naar onze blog van 12 juli 2018.

27 september 2020
De belangrijkste wijzigingen zullen in werking treden op 27 september 2020. Het gaat dan vooral om de wijziging van de Handelsregisterwet, waarin de verplichting tot het registeren van UBO-gegevens is opgenomen. In de Handelsregisterwet is bepaald dat bestaande registratieplichtigen vanaf inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd hebben om hun UBO’s te registeren bij de Kamer van Koophandel. Dat betekent dus dat de registratietermijn eindigt in maart 2022. Daarnaast worden vanaf deze datum de verificatieplicht en de terugmeldplicht ingevoerd.

De wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Wwft en het Handelsregisterbesluit zijn nog niet in het Staatsblad gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding van de wijzigingen uit deze besluiten is dus nog niet bekend.