Een in de praktijk steeds vaker gebruikte methode van financieren bij vennootschappen (denk hierbij aan de BV) welke meerdere ondernemingen drijven, is het uitgeven van ‘tracking stock’. De term tracking stock staat voor een speciaal soort aandeel waarbij winstrechten verbonden worden aan de winst die is gemaakt in een specifieke onderneming binnen de vennootschap. Dit in tegenstelling tot een ‘gewoon’ aandeel, waarbij winst wordt verbonden aan een evenredig deel in het gehele vermogen van de vennootschap.

Let hierbij op het verschil in de definities ‘onderneming’ en ‘vennootschap’. De vennootschap staat voor het geheel aan ondernemingen, het is een overkoepelend begrip. Daarnaast de onderneming, waarin in elke afzonderlijke onderneming verschillende bedrijfsactiviteiten uitgevoerd worden. Tracking stock kent geen wettelijke regeling. Om dit alles toch in goede banen te kunnen leiden, is een statutaire basis vereist.

Voordelen

Een nieuwe onderneming die als zelfstandig onderdeel (met eigen handelsnaam) binnen een vennootschap optreedt, kan moeite hebben met het aantrekken van financiering. Tracking stock kan in een dergelijk geval een uitkomst bieden, aangezien de vennootschap als geheel over het algemeen een betere kredietwaardigheid kan beschikken dan de onderneming op zichzelf. Deze situatie kan ook in een omgekeerd geval spelen. In het geval dat de vennootschap als geheel niet aantrekkelijk is om in te investeren, kan er wel belangstelling bestaan voor het financieren van een specifieke onderneming van de vennootschap, zonder dat de financiering de minder aantrekkelijke onderdelen van de vennootschap raakt.

Een ander voordeel van het gebruikmaken van tracking stock is dat werknemers en/of bestuurders beloond kunnen worden met winstrechten welke verbonden zijn aan de prestaties die zij hebben verricht op een specifiek onderdeel. Dit zal hen motiveren om de resultaten in het specifieke bedrijfsonderdeel te optimaliseren.

Daarnaast kan bij tracking stock de onderneming niet alleen meeliften op de naamsbekendheid van de vennootschap, maar ook op zaken als de concerntechnologie en de intellectuele eigendomsrechten.

Nadelen

Een nadeel voor een vennootschap zou kunnen zijn dat de invoering van de tracking stock een ingewikkelde bezigheid is. Er dient namelijk een nieuwe (statutaire) structuur te worden geïntroduceerd, welke een operationele, administratieve en financiële scheiding binnen het vennootschappelijke geheel bewerkstelligt.

Verder is het bestuur van de onderneming onderworpen aan de centrale leiding van de vennootschap. Dit kan onder omstandigheden bezwaarlijk zijn indien het bestuur van de onderneming en het bestuur van de vennootschap verschillende belangen kunnen hebben.

Ontbinding

Er zijn veel mogelijkheden met betrekking tot de verdeling van het batig saldo na ontbinding van de vennootschap. Belangrijk is om de wensen goed in de statuten neer te leggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het batig saldo van een bepaalde onderneming te doen toekomen aan de houders van de tracking stock en de rest van het batig saldo onder de houders van de gewone aandelen te verdelen. Ook is het mogelijk om in de statuten een specifiek percentage van de het batig saldo te doen toekomen aan een bepaalde groep van aandeelhouders of houders van tracking stock.

Kortom, het binnen een vennootschap introduceren van tracking stock kan een doeltreffend middel zijn om een verzelfstandiging van ondernemingen binnen een vennootschap te realiseren en een financiële scheiding aan te brengen tussen de ondernemingen.

Introductie van tracking stock vergt een zorgvuldige aanpassing van de statuten en een duidelijke interne scheiding van administratie en operationele activiteiten tussen de ondernemingen.