We hebben in eerdere blogs al aandacht besteed aan de Europese richtlijn die het mogelijk maakt om een besloten vennootschap (B.V.) volledig digitaal op te richten.

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer
De richtlijn zou in moeten gaan op 1 augustus 2021. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel (tot maximaal 1 jaar) en heeft de ambitie uitgesproken om de richtlijn zo snel mogelijk na 1 augustus 2021 alsnog te implementeren. Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

In het huidige wetsvoorstel is een aantal wijzigingen c.q. aanvullingen opgenomen ten opzichte van het consultatiewetsvoorstel: alleen onderdanen van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om een B.V. volledig digitaal op te richten. Daarbij is het mogelijk om de online akte van oprichting in het Engels te passeren, hoewel een akte van statutenwijziging alleen in de Nederlandse taal mag worden verleden. De oprichter van de online B.V. mag zich in het buitenland bevinden tijdens het passeren van de akte van oprichting.

Digitaal oprichten B.V.
In het kort komt de richtlijn erop neer dat het oprichten van een BV gebeurt met een digitale notariële akte waarbij de oprichters niet fysiek bij de notaris hoeven te komen, maar dit door middel van een digitale audio-videoverbinding kunnen doen. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen van rechtszekerheid en rechtsbescherming omkleed als de papieren notariële akte.

Via de digitale audio-videoverbinding kan de notaris de inhoud van de akte bespreken. Daarna zal de identificatie van de cliënt plaatsvinden aan de hand van een digitaal identificatiemiddel op het allerhoogste beveiligingsniveau (op grond van de eIDAS-verordening). Tijdens het controleren van de identificatiegegevens kan de cliënt wachten in de digitale wachtkamer.

Nadat de notaris de benodigde controles heeft uitgevoerd, keert de cliënt weer terug in de bespreking en kan de handtekening gezet worden. Als de handtekening door de notaris is geverifieerd, zit de passeerafspraak erop.

De afgelopen tijd heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de nodige voorbereidingen getroffen. Sinds eind maart van dit jaar kunnen (kandidaat-)notarissen al kennis maken met het digitaal passeren door middel van een speciale kennisbank en proeftuin.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.