In onze blog van 15 december 2022 las u dat het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen op 5 december 2022 was ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wet dient ter implementatie van richtlijn 2019/2121/EU, waarmee de Europese Commissie de mobiliteit van kapitaalvennootschappen wil verbeteren en de vrijheid van vestiging binnen de EU wil bevorderen. Op 1 juni heeft de Tweede Kamer het voorstel aangenomen.

Vertraging implementatie richtlijn
De richtlijn schrijft voor dat de lidstaten uiterlijk 31 januari 2023 de bepalingen uit de richtlijn dienden te implementeren in nationale wetgeving. Nederland heeft deze termijn niet gehaald. De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid kwam op 26 januari  pas met haar verslag ten aanzien van het wetsvoorstel. Minister van Rechtsbescherming Weerwind reageerde hierop in een nota op 24 april 2023, waarna het voorstel op 1 juni is aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om het voorstel te behandelen.

Rol notariaat
Notarissen zijn na invoering van de wet degenen die het pre-attest en het slotattest mogen afgeven. In het pre-attest verklaart de notaris uit het land waar een vennootschap vertrekt, dat de fusie rechtmatig heeft plaatsgevonden. Hierbij dient de notaris een fraudetoets uit te voeren, in lijn met zijn poortwachtersfunctie. Als tijdens deze toets wordt vastgesteld dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing, onrechtmatige, frauduleuze of criminele doelen heeft, is het aan de notaris om zijn dienst te weigeren en het pre-attest niet af te geven. Indien wel aan de fraudetoets wordt voldaan, verklaart de notaris uit het land van bestemming vervolgens dat aan alle fusievereisten is voldaan.