Het aanhouden van de coronacrisis brengt enorme economische gevolgen met zich mee. Dankzij de steunpakketten vanuit de overheid lukt het sommige ondernemers nog net om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de verwachting is dat er in de nabije toekomst een vloedgolf aan faillissementen zal ontstaan. Om die faillissementen te voorkomen, kan de op 1 januari 2021 ingegane Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) wellicht uitkomst bieden.

Inhoud van de WHOA
De WHOA maakt het ondernemingen die in financiële nood verkeren gemakkelijker om een akkoord te sluiten met een deel van hun schuldeisers, zodat een surseance van betaling of een faillissement kan worden voorkomen.

De regeling is bedoeld voor ondernemingen die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar nog wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn.

In het akkoord kan de onderneming een schuldeiser aanbieden een deel van de vordering te betalen tegen finale kwijting. Op het moment dat voldoende schuldeisers met de afspraken instemmen, kan de rechtbank overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Daardoor krijgt het akkoord algemene werking en zijn ook de schuldeisers en aandeelhouders die niet hebben ingestemd aan de afspraken gebonden.

Wat is het voordeel voor de schuldeiser?
Voor de schuldenaar biedt de WHOA kansen om uitstaande vorderingen toch te voldoen en onder een faillissement uit te komen, maar wat is het voordeel voor de schuldeiser?

Het akkoord biedt de schuldeiser zekerheid dat zijn vordering voldaan wordt, ook al is het maar de helft. Indien er geen akkoord zou bestaan en de onderneming niet anders kan dan een faillissement aanvragen, bestaat de kans dat de desbetreffende schuldeiser achteraan in de rij moet aansluiten en helemaal niets meer terugziet van zijn vordering.

De mogelijkheid tot het aanbieden van een akkoord ligt overigens niet alleen in de handen van de schuldenaar. Ook schuldeisers, aandeelhouders en ondernemingsraden kunnen het initiatief nemen om een WHOA-traject te starten. Het bereiken van een akkoord en de homologatie daarvan kost wel enige tijd, dus het is van belang om in een vroeg stadium tot deze oplossing te besluiten.