Een aantal jaar geleden is de Handelsregisterwet 2007 geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn in 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer en hebben geleid tot een wetsvoorstel waarin de bepalingen omtrent het handelsregister worden gewijzigd.

In juni van dit jaar is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. Het doel van de nieuwe wet is de versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en de vergroting van de rol van de Kamer van Koophandel bij de uitvoering van de handelsregistertaak.

De vergroting van de rol van de Kamer van Koophandel komt tot uiting doordat zij op basis van de nieuwe wet bijvoorbeeld actief melding mag doen van malafide praktijken aan andere bestuursorganen, zoals de Belastingdienst. De toelichting op de nieuwe wet geeft een aantal voorbeelden van signalen die kunnen duiden op malafide praktijken, zoals opvallende huishoudsamenstellingen of opvallende geldstromen.

Niet alleen de Handelsregisterwet zelf wordt gewijzigd, maar ook bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die samenhangen met het handelsregister. Artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek, waarin de gronden voor ontbinding van een rechtspersoon door de Kamer van Koophandel zijn opgenomen, wordt verscherpt. Op basis van het gewijzigde artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek kan de Kamer van Koophandel een inactieve rechtspersoon ontbinden indien de rechtspersoon niet meer bereikbaar is op het in het handelsregister ingeschreven adres en er ook geen adreswijziging is doorgegeven. De ontbinding van de rechtspersoon op basis van de hiervoor genoemde grond vergt een gedegen en uitgebreid onderzoek.Voorheen vielen stichtingen en verenigingen niet onder de reikwijdte van artikel 2:19a Burgerlijk Wetboek, maar op basis van de nieuwe wet kunnen inactieve verenigingen en stichtingen ook ontbonden worden door de Kamer van Koophandel. Met deze bepaling wordt het gebruik van lege rechtspersonen zo veel mogelijk voorkomen.

Verder wordt in de nieuwe wet een wettelijke basis gecreëerd voor onder andere het registeren van opgelegde bestuursverboden in het handelsregister, de terugmelding van onjuiste gegevens, het uitgeven van een Legal Entity Identifier en de inputfinanciering door bestuursorganen bij het raadplegen van het handelsregister. Wanneer de wet precies in werking zal gaan treden is nog niet bekend.